Herbert Tiemens Kersen (1775 - 1862)

home | stamboom | brieven | verhalen | wachtwoord         sitemap | pagina terugHerbert Tiemens Kersen
      geb. 30 april 1775 in Ugchelen
      overl. 14 oktober 1862 in 't Loo

huwt 6 november 1803 in Apeldoorn

Petronella Starink
      geb. 6 januari 1782 in 't Loo
      overl. 26 december 1855 in 't Loo
Nakomelingen:

Tiemen, 1804

Hendrik Jan, 1806

Willem, 1809

Johannes, 1811

Jan, 1818

Hendrikkus, 1820

Jacoba, 1823

Kinderen van Herbert en Petronella:

1 Tiemen TIEMENS KERSEN, geboren op 11 april 1804 in Apeldoorn - ít Loo.

2 Hendrik Jan TIEMENS, geboren op 10 september 1806 in Apeldoorn - ít Loo.

3 Willem TIEMENS, geboren op 16 april 1809 in Apeldoorn.

4 Johannes TIEMENS, geboren op 8 maart 1811 in Apeldoorn.

5 Johanna TIEMENS KERSEN, geboren op 1 maart 1814 in Apeldoorn - ít Loo.

6 Jan TIMENS, geboren in 1816 in Apeldoorn - ít Loo. Jan is overleden op 3 maart 1818 in Apeldoorn. .

7 Jan TIEMENS, geboren op 12 april 1818 in Apeldoorn.

8 Hendrikkus TIEMENS, geboren op 30 november 1820 in Apeldoorn.

9 Jacoba TIMENS, geboren op 20 april 1823 in Apeldoorn.
Herbert Tiemens, die de stamvader zou worden van een vrij uitgebreid geslacht, was de enige zoon van Tijmen Kerssen en Janna Gerrits Terwel. Reeds op zeer jeugdige leeftijd verloor hij zijn beide ouders.

Toen Herbert op 30 April 1776 een jaar oud was, was zijn vader 12 dagen tevoren, op 18 April, overleden, en twee weken later, op 14 Mei, overleed ook zijn moeder. Doodsoorzaak is niet bekend.
Bij overlevering wordt verteld dat de kleine Herbert in de wieg uit een brandend huis werd gedragen. De vraag doet zich voor: "Kan de dood der ouders in verband gestaan hebben met dien brand?"
Herbert werd toen opgenomen in het groote gezin van Jan Geurts (van den Disberg) geboren op de Beemte, doch wonende te Ugchelen, en diens echtgenote Hendrina Stoffels Uleman, geb. 5-12-1745 te Beekbergen (dr. van Christoffel Uleman, smid o/d Dahlk en Fenneke Lamberts Velthens (Veldens)).
Ze was een kloeke vrouw, die blijkbaar voor geen klein gerucht vervaard was. Bij haar nazaten is zij bij overlevering nog bekend, als moeder van zoo'n groot aantal kinderen, 2 uit het eerste huwelijk (met Borre Jochems) en 13 uit het 2e met Jan Geurts, totaal 15 kinderen.
Of Herbert's (in 1776 10 jaar oude) zusje Hendrina ook bij de familie Geurts in huis kwam, is niet bekend.
Herbert ging ter school in Beekbergen waar Harmen Coerts sinds 1765 (6/4) Custos en Schoolmeester was.
Hij verliet de school op 15-jarigen leeftijd, 9-4-1790; er is nog een (wel wat kreupel) afscheidsvers aan den 'meester' van onzen Herbert bewaard (bij M. Tiemens Mariastraat 6 Apeldoorn).

Herbert koos nu het vak van smid. Misschien had hij daarvoor liefhebberij in de smederij 'op den Dalk' van de vader zijner pleegmoeder, Christoffel Uhlemans, waar hij als kind meermalen geweest zal zijn.
Eerst leerde hij dat vak bij de fam. Kamphorst in de 'Krommen hoek' (nu Rustenburgstraat) te Apeldoorn, later op het Loo, bij Jan Herberts (zijn stiefbroeder) en na diens dood bij Visscher. Deze smederij bestaat nog, aan de Looscheweg no. (even ten Noorden van het Posthuis, waar H.J. Starink toen kastelein was).

En zoo zal Herbert kennis gemaakt hebben met zijn buurmeisje Petronella, welke kennismaking leidde tot een lang, gelukkig en zeer gezegend huwelijk.
Petronella Starink moet ook een flinke vrouw geweest zijn, 'goed bij de hand', reeds als kind kon ze het blijkbaar haar stiefmoeder goed naar den zin maken, ze was een steun voor haar man.
Hij moet een man geweest zijn met een helder verstand, goed inzicht, een 'zakenman', die ook in ruime kring vertrouwen genoot. Zo was hij gezworene van de Noord-Apeldoornsche Markt en Ouderling in de Ned. Hervormde Kerk van Apeldoorn.
Zij deed belijdenis op 11-4-1797 bij Ds. Huisman. Hoewel zij dus blijkbaar kerkelijk meeleefden, een christelijk gezin vormden en een enkel nagelaten boek, van wel wat ouderwetsche, doch van goed Gereformeerde aard is, weten we van hun verder geestelijk of kerkelijk leven niet veel.

Toen zij 6 November 1803 in het huwelijk traden, of mogelijk even later, na het overlijden van vader Starink, 25-12-1803, verwisselde Herbert Tiemens zijn beroep van smid met dat van kastelein in de oude dorpsherberg 'het Posthuis'.
Hier zouden zij ruim 52 jaren samen wonen, hier werden alle 9 kinderen geboren, echter stierven daarvan twee op jeugdige leeftijd.
Het ging hem hier voor het tijdelijke aardig goed. Begon hij -voorzover bekend- zonder veel kapitaal, we zien hem telkens in de loop der jaren land aankoopen, zoodat hij bij zijn overlijden voor ieder zijner kinderen een flink stuk land naliet.
Het hoogtepunt in hun leven moet de gouden bruiloft geweest zijn: toen waren nog 6 van hun eigen kinderen, 7 aangetrouwde kinderen en ... kleinkinderen rondom hen.
[Uit de aantekeningen van H.J. Tiemens Jr. 1945.]

home | sitemap | disclaimer | links | contact |     pagina terug