Enige gegevens over Rentmeester Hendrik Jan Tiemens te Arnhem

home | stamboom | brieven | verhalen | wachtwoord         sitemap | pagina terugPosthuum geboren

Hendrik Jan Tiemens HJzn was de rentmeester van het landgoed 'de Zijpendael' te Arnhem, van 1877 tot 1918 en bewoonde het huis 'De Gulden Spijker', nabij dit landgoed. Hij bleef daar wonen nadat zijn zoon Hendrik dit landmeesterschap overnam.
Het huis is in mei 1945 bij oorlogshandelingen verwoest. Drie tamme kastanje bomen van tweehonderd en vijfig jaar oud zijn aldaar nog bewaard gebleven en vormen nog steeds een familie reunie plaats.


Hendrik Jan Tiemens HJzn
geb. 24- 7-1848 't Loo
overl. 28- 4-1932 Arnhem

huwt 28- 1-1876 de Bilt

Adriana Helena Buitenweg
geb. 26- 4-1849 de Bilt
overl. 11- 5-1934 Arnhem

Hendrik Jan Tiemens HJzn werd geboren 24 Juli 1848 op 't Loo, in de 'Oude Haven'. Zijn vader heeft hij niet gekend, die was in hetzelfde jaar overleden.
Hij werd dus, met zijn twee oudere zusters, door zijn moeder opgevoed.
In het gezin heerste een positief Christelijke geest. Ned. Hervormd doch van Gereformeerde gezindheid, in nauw contact levend met vrienden van de 'Scheiding' (o.v.a. Ds. Neijens, Dr. Vermeulen, de hr. Verseveld).
In 1860 '65 werd een nieuw huis gebouwd en betrokken - Looscheweg.

Hij ging ter school op de 'Koningsschool' Loolaan, Hoofd de hr. Neelmeijer.
Het moet een soort middelbare school geweest zijn, en hij schijnt een goed leerling geweest te zijn.
Zijn kennis van wiskunde en natuurkunde was op hoge leeftijd nog groot.
De hr. Neelmeijer had er bij zijn moeder (echter vergeefs) op aangedrongen hem naar de (toen nog) 'Polytechnische School' te Delft te laten doorstuderen: De enige zoon kon niet gemist worden.

Na het doorlopen der school leerde hij het timmeren bij .....
hij werd daar een bekwaam bouwkundige, ook door aanleg, ambitie en zelfstudie.
Hij ging ter Catechisatie bij Ds. Schouten (bekend om zijn 'Tabernakel').
Werkte in 187. als opzichter-uitvoerder bij herstellingen en uitbreiding van het kasteel 'de Wiersse' van Graaf van Limburg Stirum. Later kwam hij als bouwk. opzichter voor de kon. architect Eberson aan het werk bij het Jachthuis op Zijpendal (waar zijn neef D. Tiemens Thzn rentmeester was) en vervolgens op 'Wielbergen' gem. Angerlo.

In 1875 volgde H.J. Tiemens HJzn zijn neef D. Tiemens op die als rent-meester naar 'Elswoud' bij Haarlem vertrok.
Hij woonde 1 jaar ongehuwd op 'Het Gulden Spijker'.
Op 28 januari 1876 huwde hij met Adriana Helena Buitenweg (dr. van D. Buitenweg, Rijtuigfabrikant op de Bilt bij Utrecht en Cornelia Nielsen).
Ze hadden kennis gemaakt ten huize van 'neef Dirk' wiens vrouw Dientje (Alberdina) Enderl, eveneens van de Bilt kwam.Naar aanleiding van het overlijden van overgrootvader Hendrik Jan Tiemens (24.07.1848) stond het volgende bericht in de Arnhemsche Courant van 29 april 1932:

H.J. Tiemens
Een geacht stadgenoot, door allen die hem kenden geerd, is in hoogen ouderdom overleden.
De heer H.J. Tiemens sedert vele tientallen jaren bewoner van Het Gulden Spyker, het rentmeestershuis van Zijpendaal aan den Zijpschen weg, is, na een ziekbed van enkele dagen zacht en kalm overleden, bijna 84 jaar oud.
Sedert 12 December 1874 was de heer Tiemens rentmeester van het landgoed Zijpendaal, een functie, waarin hij vier jaren geleden door zijn zoon, de heer A.H. Tiemens werd opgevolgd.
Doch ook in de laatste jaren bleef hij nog rentmeesterswerk verrichten.

Geboren te Het Loo en opgeleid te Apeldoorn kwam de heer Tiemens in het begin van de zeventiger jaren naar Arnhem als bouwkundig opzichter.
Hij werkte hier onder den destijds zeer bekenden architect Eberson, doch een paar jaar later zag hij zich benoemd tot rentmeester van Zijpendaal.
In dit ambt heeft hij onder drie geslachten van de familie Brantsen gewerkt: eerst onder Baronesse Brantsen-van Heeckeren van Kell, daarna onder Baron Brantsen van de Zijp, en ten slotte onder Graaf Von der Goltz en Gravin v.d. Goltz-Base Brantsen.
Vijf geslachten van de familie Brantsen heeft de heer Tiemens gekend.
Naast zijn rentmeestersambt was de heer Tiemens poldermeester van den polder Malburgen. Vr 1886 (het jaar van de doleantie) was hij diaken van de Herv. Kerk te Schaarsbergen, na dien tijd ouderling van de Gereformeerde Kerk te Arnhem.
Hij behoorde tot de oprichters van de school met den Bijbel te Schaarsbergen en gedurende 50 jaar heeft hij zitting gehad in het schoolbestuur.
Tot zijn dood had hij zitting in de commissie van scheidslieden voor de land- en tuinbouwongevallenwet.

De begrafenis zal plaats hebben Maandagmiddag a.s. te 3 uur op het kerkhof te Schaarsbergen.


Met dank aan:Jantie Mulder-Tiemens en Henk Mulder.
home | sitemap | disclaimer | links | contact |     pagina terug